OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás informujeme – v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L ze dne 04.05.2016, č. 119, str. 1) dále jen „GDPR“, že:

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ASTRA LEADS, SL, se sídlem v Madridu, C/ Hermosilla, 48 1D, 28001, s IĆ: ESB16750440, (dále jen: Společnost). Správce můžete kontaktovat e-mailem: dpo@leadsastra.com.

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem:
1. Uzavření a (s)plnění smlouvy nebo provedení jiných opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Správcem (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR),
2. Doložení zastoupení subjektu údajů, v jehož zájmu je uzavírána smlouva se Správcem, a komunikace s případným zprostředkovatelem, zmocněncem či kontaktní osobou v obdobném postavení (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR),
3. Provádění vyúčtování, včetně umožnění plateb za elektronické služby (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR),
4. Plnění daňových, účetních a dalších zákonných povinnosti Správce, včetně vystavování a uchovávání faktur (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm.c) GDPR),
5. Ochrany práv a oprávněných zájmů Správce, zejména pak k obhajobě nároků a práv Správce, jakož i k obraně proti požadavkům uplatněným jak Vámi jakožto subjektem údajů, tak i třetimi stranami (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR);
6. Zasílání zpráv marketingového obsahu představující nabídku Správce, a to nabídku produktů nebo služeb v rámci přímého marketingu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
7. Zpracování průzkumů spokojenosti o obchodní spolupráci se Správcem, případně s obchodními partnery Správce, a o produktech nebo službách Správce v souvislosti s hodnocením kvality těchto produktů a služeb (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR);
8. Zjišťování preferencí subjektů údajů ohledně poptávky po výrobcích nebo službách v oblasti činnosti Správce za účelem vytvoření katalogu výrobků a služeb (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR);
9. Vyjádřeným v jednotlivých souhlasech se zpracováním osobních údajů, pokud jste takový souhlas zcela dobrovolně z pozice subjektu údajů udělil/a (právní základ: čl. 6 odst.)

III. INFORMACE O POVINNOSTI POSKYTNOUT ÚDAJE A DŮSLEDCÍCH NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnuti osobních údajů je dobrovolné, ale pokud Správci neposkytnete osobní údaje, které Správce označuje za nezbytné, nebude Správce moci na Vaši žádost podniknout požadované kroky, uzavřít s Vámi smlouvu, poskytnout Vám služby ze strany Správce, zaslat Vám požadované obchodní informace nebo s Vámi v té věci jinak komunikovat – bez poskytnuti osobních údajů nebude možné těchto účelů dosáhnout. Poskytování údajů potřebných pro vystavení faktury je zákonnou povinnosti a vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že jste
zprostředkovatel, zmocněnec či kontaktní osoba jednající jménem nebo v zájmu subjektu údajů, s nímž Správce uzavírá smlouvu, je poskytnuti Vašich osobních údajů dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a subjektem údajů, kterého zastupujete, případně v jehož zájmu jinak jednáte. Poskytnuti osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a jejich neposkytnuti (neudělení souhlasu nebo jeho odvolání) nemá žádné sankční důsledky.

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Příjemci Vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné podle zákona, včetně orgánů daňové správy nebo jiných orgánů veřejné moci.
2. Vaše údaje mohou být předány subjektům zpracovávajícím osobní údaje jménem Správce, např. poskytovatelům IT služeb, subjektům poskytujícím účetní, marketingové, právní a poradenské služby a dalším subjektům zpracovávajícím údaje pro účely stanovené Správcem.
3. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se sesterskými společnostmi, mateřskou společnosti a případně dalšími spolupracujícími subjekty po celém světě, pokud to bude požadováno pro povolené účely a bude to právními předpisy povoleno, pak v daném potřebném rozsahu. V takových případech budou tyto subjekty využívat osobní údaje pro stejné účely a za stejných podmínek, jak je popsáno v této informaci.

V. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a poté:
1. pro daňové a účetní účely po dobu pěti let od konce kalendářního roku, v němž uplynula lhůta pro vyměření daně,
2. pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů Správce, zejména uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům – po dobu 3 let od ukončení spolupráce/ plnění smlouvy a v případě probíhajícího řízení až do jeho pravomocného skončení a do promlčení nároků,
3. dokud svůj souhlas neodvoláte, pokud je zpracování určitých kategorií osobních údajů založeno na souhlasu, který jste nám udělil/a.

VI. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na:
1. Přístup k Vašim osobním údajům,
2. Opravu osobních údajů,
3. Výmaz osobních údajů,
4. Omezení zpracování osobních údajů,
5. Přenositelnost osobních údajů,
6. Námitku proti zpracování osobních údajů,
7. Kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním – pokud je zpracování založeno na souhlasu, který byl Správci udělen, – v případech a za podmínek stanovených v GDPR. Práva uvedená v bodech 1-7 výše lze uplatnit tak, že se subjekt údajů obráti na Správce dle kontaktních údajů v záhlaví této Informace.

VII. PRÁVO PODAT STÍŽNOST DOZOROVÉMU ÚŘADU

Máte právo podat stižnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud je odůvodněno, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s ustanoveními GDPR.

VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, včetně profilování.

IX. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetich zemí (včetně USA) prostřednictvím nástrojů společnosti se sídlem nebo pobočkami mimo EU, které Správce využívá. V takovém případě bude Vašim osobním údajům poskytnuta stejná ochrana, jaká by jim náležela na území EU, zejména budeme dodržovat platné požadavky na ochranu osobních dat a přijmeme přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a integrity Vašich osobních údajů. Pokud budete potřebovat další informace o těchto zárukách, můžete nás kdykoliv kontaktovat pomocí uvedených kontaktních údajů.


ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

INFORMACE O SPRÁVCI WEBOVÉ STRÁNKY, KONTAKT NA SPOLEČNOST

Správcem webových stránek, a tedy i vašich osobních údajů, jsme my, tedy ASTRA LEADS, SL se sídlem v Madridu, C/ Hermosilla, 48 1D, 28001, s IĆ: ESB16750440, (dále jen: Společnost). Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, obraťte se na Inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: dpo@leadsastra.com.

CO JSOU SOUBORY COOKIES, K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ A JAK SDÍLÍME SOUBORY COOKIES

Cookies nejsou nic jiného než malé soubory, které se ukládají do vašeho zařízení v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek. Tyto soubory jsou odesílány webem do prohlížeče a obsahují identifikátory, které identifikují zařízení. Tyto identifikátory jsou anonymní, ale díky nim například víme, že jste se vrátili na náš web. Díky tomu je možné upravit vybraný web podle vašich preferencí a potvrdit vaše předchozí akce/pokračovat ve vašich předchozích akcích. Tyto soubory jsou uloženy po určitou dobu, po jejímž uplynutí vyprší platnost a jsou smazány. Soubory cookie jsou navzdory přidělenému anonymnímu identifikátoru považovány za osobní údaje. Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Zásady ochrany osobních údajů, kde si můžete přečíst pravidla týkající se našeho nakládání s údaji a získat informace o vašich právech.

Soubory cookies se dělí na několik typů:
Soubory cookies relací – jedná se o informace uložené v paměti prohlížeče, dokud není prohlížeč uzavřen. Tyto soubory slouží ke správnému fungování webu a některých jeho funkcí. Bez nich může být navigace na webu obtížná nebo nemožná.
Trvalé soubory cookies – jedná se o soubory cookie, které jsou z velké části zodpovědné za dříve zvolené preference zobrazovaného obsahu, např. rozlišení obrazovky nebo formát a umístění zobrazovaného obsahu, jsou také ukládány v souvislosti s vašimi volbami na webu. Tyto cookies zůstávají v paměti prohlížeče delší dobu – především pro vaše pohodlí při procházení webu.
Vlastní cookies – Používají se ke zlepšení kvality používání Portálu a jsou ukládány aktuálně prohlíženým webem.
Soubory cookies třetích stran – tyto soubory cookies používají subjekty mimo správce webových stránek, jako jsou stránky sociálních sítí, ke sledování vašich návštěv na různých webových stránkách, kam mimo jiné publikují. reklamy.

Soubory cookie lze také rozdělit do konkrétních kategorií:
Nezbytné soubory cookies – kategorie souborů cookie, bez kterých nebude web správně fungovat a nebude možné se na něm pohybovat. Zde bychom rádi upozornili, že zpracování těchto cookies probíhá v souvislosti s oprávněným zájmem Správce, tedy podle čl. 6 písm. f) GDPR. Samozřejmě máte možnost vznést námitku proti zpracování takových údajů z naší strany, ale v praxi to bude znamenat zamezení používání webu.
Výkonnostní soubory cookies – jsou zodpovědné za optimalizaci provozu webu, díky jimi shromážděným informacím, např. jaké podstránky uživatel nejčastěji používá, můžeme zlepšit a zrychlit provoz webu a zlepšit váš zážitek z jeho používání. Web Společnosti v tuto chvíli nepoužívá tento typ cookies, pokud tento typ cookies začneme používat, budou zpracovány až po získání vašeho souhlasu (tj. dle čl. 6 písm. a) GDPR) vyjádřeného kliknutím na zaškrtávací políčko ve viditelném banneru nebo výběr tlačítka pro přijetí pro všechny soubory cookies. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
Funkční soubory cookies – soubory cookies odpovědné za zlepšení zážitku z používání webu, včetně personalizace zobrazení a ukládání akcí provedených na webu. Web Společnosti v tuto chvíli nepoužívá tento typ cookies, pokud tento typ cookies začneme používat, budou zpracovány až po získání vašeho souhlasu (tj. dle čl. 6 písm. a) GDPR) vyjádřeného kliknutím na zaškrtávací políčko ve viditelném banneru nebo výběr tlačítka pro přijetí pro všechny soubory cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

DOBA ULOŽENÍ COOKIES

V závislosti na typu cookies jsou uloženy po různou dobu. Soubory cookies relace jsou uloženy ve vašem zařízení, dokud není prohlížeč zavřen, zatímco trvalé soubory cookie jsou uloženy ve vašem zařízení po dobu maximálně 12 měsíců.

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIES

O pravidlech pro shromažďování souborů cookies na vašem zařízení můžete rozhodnout výběrem příslušného nastavení ve vašem webovém prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že zablokování některých souborů cookies může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo vám znemožnit procházení webových stránek. Prohlížeče lze konfigurovat různými způsoby, proto se prosím podívejte do části „Nápověda“ vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak jej nakonfigurovat a jak používat dostupné možnosti. Informace o tom, jak nakonfigurovat shromažďování souborů cookie, naleznete také na webových stránkách poskytovatelů vašeho prohlížeče, např. na adresách:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09ZMĚNA ZÁSAD SOUBORŮ COOKIES

Abychom zajistili, že tato politika souborů cookies bude vždy splňovat aktuální požadavky uložené zákonem, vyhrazujeme si právo je kdykoli změnit. V případě potřeby vás budeme o změnách informovat před jejich implementací. Rádi bychom vám připomněli, že ohledně Zásad používání souborů cookies můžete vždy získat více informací kontaktováním společnosti prostřednictvím e-mailu: dpo@leadsastra.com.